Pensjon

For nøyaktig oversikt over dine egne rettigheter, må du sjekke aktuell lovgivning, forskrifter, tariffavtaler og kontakte den pensjonsordning du tilhører. Pensjonsordningen for sykepleiere gjelder kun sykepleiere, og administreres av Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Statsansatte sykepleiere meldes inn i Statens pensjonskasse (SPK).

Pensjonsordningene i offentlig sektor er for tiden i endring. Du vil finne oppdatert informasjon om hva som gjelder for deg på nettsiden til din egen pensjonsordning.

Innføring av den nye ordningen skjer ved at de som er født til og med 1962 beholder dagens ordning. Det vil si både bruttoordningen og AFP som tidligpensjon. De som er født i 1963 og senere får ny ordning. Tilpasningen av særaldersgrensene til den nye ordningen er fortsatt under forhandling.

Hva får jeg i pensjon?

Valgene du gjør i dag kan få stor betydning for pensjonsrettighetene dine. Pensjonen beregnes ut fra din lønn, antall opptjeningsår og stillingsprosent. Deltid får betydning for alderspensjonen.

For nøyaktig oversikt over dine egne rettigheter gå til den pensjonsordningen du tilhører. KLP, SPK og Oslo pensjonsforsikring har sider du kan logge deg inn for å se dine rettigheter og din opptjening.

Sykepleiere har en egen lov som regulerer deres pensjonsrettigheter.

Loven kom i 1962 etter at Norsk Sykepleierforbund i lang tid hadde jobbet for å få til en avtalefestet pensjonsordning med sykehuseierne. Staten erkjente at de daværende pensjonsforholdene for sykepleiere var utilfredsstillende og fremmet forslag til lov.

Har jeg en pensjonsordning?

De fleste sykepleiere har rett og plikt til medlemskap i Pensjonsordningen for sykepleiere som kun gjelder sykepleiere og administreres av Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Statsansatte sykepleiere meldes inn i Statens pensjonskasse (SPK).

Hvilke arbeidssteder som er omfattet av sykepleierpensjonsloven kommer frem av § 1 i lov om pensjonsordning for sykepleiere (sykepleiepensjonsloven).

Sykepleiere som arbeider på arbeidssteder som er omfattet av sykepleierpensjonsloven, men ikke er innmeldt i KLP, oppfordres til å kontakte et av våre fylkeskontor.

Sykepleiere i Oslo kommune har siden 1965 hatt unntak fra pensjonsordningen for sykepleiere fordi Oslo kommune har en pensjonsordning som departementet har funnet å være likeverdig med sykepleierordningen. Pensjonsordningen i Oslo kommune administreres av Oslo pensjonsforsikring AS.

De som var ansatt ved Oslosykehusene før 01.01.2002 (helsereformen) er medlem av Oslo pensjonsforsikring AS. De som er ansatt etter 01.01.2002 skal innmeldes KLP/Pensjonsordningen for sykepleiere.

Overføringsavtalen som er inngått mellom alle offentlige tjenestepensjonsordninger betyr at all pensjonsopptjening innenfor overføringsavtalen legges sammen. Du taper altså ikke pensjon ved å skifte arbeidssted innenfor disse områdene.

Sykepleiere i privat sektor som ikke er omfattet av lov om pensjonsordning for sykepleieren har krav på at arbeidsgiver må opprette en innskuddspensjonsordning. Lov om obligatorisk tjenestepensjon kom i 2005, og omfatter alle som har mer enn 20 prosents stilling. Det må settes av minst 2 prosent av lønnen til sparing til alderspensjon.

Hovedtrekk ved pensjonsordningen for sykepleiere

Mange sykepleiere vil være i den samme pensjonsordningen i hele yrkeslivet fordi loven gjelder de fleste helseinstitusjoner i privat og offentlig sektor.

Pensjonen er en bruttoordning for deg som er født i 1962 eller tidligere. Den gir en garanti for 66 % av den lønnen du har når du går av med pensjon etter samordning med folketrygden. Pensjonsordningen skal levealderjusteres fra 67 år, se sykepleierpensjonslovens § 10 a. Kravet til full opptjeningstid er 30 år.

For deg som er født 1963 eller senere, vil du fra 2020 tjene opp alderspensjon etter påslagsmodellen. Da tjener du opp pensjon for alle år du jobber. Dette følger av pensjonsavtalen av 3. mars 2018.

Pensjonsordningen gir også rett til uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon. Du trekkes 2 % av lønnen for å være med i ordningen. Arbeidsgiver betaler omlag 20 % av din lønn i premie til Sykepleierpensjonsordningen.

Du må jobbe mer enn 20 % stilling for å bli innmeldt i pensjonsordningen for sykepleiere. Hvis du har flere stillinger omfattet av sykepleiepensjonsloven, skal du innmeldes dersom stillingen tilsammen er 20 % eller mer.

Avtalefestet pensjon (AFP)

Retten til avtalefestet pensjon er regulert i tariffavtalene. Avtalefestet pensjon er en tidligpensjonsordning for de som er født i 1962 eller tidligere, som gir rett til å gå av med AFP fra 62 år på visse vilkår.

Hvis du oppfyller vilkårene for å gå av med AFP og særaldersgrense samtidig, må du undersøke med pensjonsordningen din for å finne ut hvilken beregning som er mest gunstig for deg.

Er du født i 1963 eller senere er AFP ordningen i henhold til pensjonsavtalen som ble inngått 3.mars 2018, endret til en livsvarig utbetaling som kommer i tillegg til alderspensjonen din fra NAV og KLP.

Kan jeg jobbe som pensjonist?

Sjekk alltid med din pensjonsleverandør (KLP, Oslo pensjonsforsikring eller Statens pensjonskasse) hva du kan tjene ved siden av pensjon. Når det gjelder Statens pensjonskasse og Oslo Pensjonsforsikring så omfattes disse ikke av Sykepleierordningens regler og noen av forholdene ovenfor kan avvike fra det som er beskrevet her. 

Hva du kan tjene ved siden av pensjon er også avhengig av hva slags pensjonstype du mottar (f.eks. AFP eller alderspensjon).

Lovendringen, som vi tidligere har omtalt på hjemmesiden, innebærer at sykepleiere som gjør tjeneste på pensjonistvilkår, unntas fra loven og meldes ikke inn igjen i pensjonsordningen.

I tillegg unntas sykepleiere som har en arbeidstid på mindre enn 20 prosent av full stilling. Dette ble vedtatt tidligere og gjelder fra 1. april 2016. 

Norsk Sykepleierforbund har tariffavtale om pensjonistavlønning med KS, Spekter (helseforetakene), Oslo kommune, Staten, Virke, og KA.

Med AFP kan du bare tjene kr. 15 000 pr. år før det blir avkortning i pensjonen. Dette gjelder også hvis du er sykepleier og mottar AFP.

Vi får mange spørsmål om forslaget i lov om pensjonsordning for sykepleiere som åpner for at pensjonerte sykepleiere fra 1. juli 2016 kan jobbe på pensjonistlønn uten avkortet pensjon.

Nyheter

Ofte stilte spørsmål om pensjon

 • Får man også variable tillegg når man mottar pensjonistlønn?

  I mange av tariffavtalene får man tillegg for ubekvem arbeidstid etter tariffavtalens ordinære bestemmelser. Dette innebærer lørdags og søndagstillegg, helg- og høytidstillegg, samt kvelds- og nattillegg. Dette gjelder ikke tariffavtalen i staten, hvor kun tillegg for bevegelige helligdager utbetales.

 • Kan jeg jobbe etter fylte 62 år?

  Sykepleiere kan fortsatt velge å jobbe etter 62 år i sin ordinære stilling eller ta ut delvis pensjon og jobbe redusert.

  NB! Sjekk alltid med din pensjonsleverandør (KLP, Oslo Pensjonsforsikring eller Statens pensjonskasse) om hva du kan tjene ved siden av pensjon.

  Når det gjelder Statens pensjonskasse og Oslo Pensjonsforsikring så omfattes ikke disse av Sykepleierordningens regler og noen av forholdene ovenfor kan avvike fra det som er beskrevet her. Hva du kan tjene ved siden av pensjon er også avhengig av hva slags pensjonstype du mottar (f.eks AFP eller alderspensjon).

 • Kan jeg jobbe så mye jeg ønsker på pensjonistlønn?

  Intensjonen er at pensjonistlønn er ment for arbeid i mindre omfang enn full stilling. Det vil primært si tilfeldig vikararbeid. Det er også forutsatt at pensjonistene ikke skal fortrenge annen yngre arbeidskraft. I KS (kommunesektoren) legges det til grunn at det likevel ikke vil være i strid med bestemmelsen om noen får et fastere tilsettingsforhold.

 • Hvorfor kan man ikke tjene så mye man vil når man mottar offentlig tjenestepensjon?

  Myndighetene har ikke ønsket en slik ordning. Når sykepleiere kan pensjonere seg ved 62 år med full pensjon er det fordi de har særaldersgrense begrunnet i at arbeidet er belastende.

  Grunnen til at man ikke kan tjene mer enn innmeldingsgrensen (20 % stilling) er at man ellers blir gjeninnmeldt i pensjonsordningen. Dette er ikke forbudt, men har negative konsekvenser for pensjonen din.

  Fordi sykepleierordningen gjelder i store deler av privat sektor i tillegg til offentlig sektor får 20 % -grensen betydning for de fleste steder det er aktuelt for pensjonerte sykepleiere å jobbe. Hvis man derimot jobber i privat stilling helt utenfor helsetjenesten omfattet av sykepleierpensjonsloven, kan man tjene det man vil uten avkortning i alderspensjon.

 • Kan man kombinere å jobbe inntil 20 % med ordinær lønn, samtidig som man har pensjonistlønn?

  Det er mulig både å få unntak fra innmelding for sykepleiere som jobber på ordinær lønn opp til 20 % stilling, og for sykepleiere som jobber på pensjonistlønn. Disse unntakene kan kombineres dersom man får en slik avtale med sin arbeidsgiver. Man må passe på å jobbe under grensen på 20 % i hvert kvartal.

 • Hvor mye er pensjonistlønn?

  Pensjonistlønn er kr. 245 pr time fra 1.1.2024 uansett hvilken stilling/tidligere lønn du har hatt. Lønnen er dermed den samme enten du er lege, sykepleier eller renholder.

 • Kan jeg jobbe som pensjonist?

  Sjekk alltid med din pensjonsleverandør (KLP, Oslo Pensjonsforsikring eller Statens pensjonskasse) hva du kan tjene ved siden av pensjon. Når det gjelder Statens pensjonskasse og Oslo Pensjonsforsikring så omfattes disse ikke av sykepleierordningens regler og noen av forholdene ovenfor kan avvike fra det som er beskrevet her. 

Hvilke rettigheter har jeg som ufør?

Hvis du blir syk eller skadet, kan du ha rett til uførepensjon i tillegg til det du får fra NAV. Du kan ha krav på uførepensjon fra pensjonsordningen når sykepenger fra arbeidsgiver opphører etter ett år. Det kan gis uførepensjon helt ned til 20 % uføregrad.

Du bør ikke gå frivillig ned i deltid, dersom årsaken er redusert helse. Søk heller uførepensjon.

Dersom du går ned i lønn fordi du pga. sykdom for eksempel ikke lenger kan jobbe turnus (men har samme stillingsprosent), kan du ha krav på uførepensjon (differansepensjon) som dekker deler av tapet.

Vær oppmerksom på karensregelen i sykepleierpensjonslovens § 14 dersom du blir syk før to år etter innmelding i pensjonsordningen eller går opp i stillingsprosent eller lønn.

Logg inn på nettsiden til KLP eller annen pensjonsordning for å sjekke hvor lenge du har vært medlem. Der finner du også svar på andre spørsmål knyttet til dine rettigheter som ufør.

Informasjon om særaldersgrenser

 • Aldersgrensen er 70 år for overordnede sykepleiere, sykepleiere i administrative stillinger og undervisningsstillinger.
 • Aldersgrensen er 65 år for underordnede sykepleiere.
 • 85-års regelen betyr at man kan gå av 3 år før aldersgrensen hvis tjenestetid og alder er minst 85 år. Dette betyr at svært mange sykepleiere kan gå av ved 62 år.
 • Forskrift om aldersgrenser for sykepleiere omtaler hva som skal til for at en skal være berettiget til aldersgrense 65 år.
 • Ved overgang fra stilling med aldersgrense 70 år til stilling med aldersgrense 65 år, skal den lavere aldersgrensen først legges til grunn etter ett års tjeneste.
 • Ved overgang fra stilling med aldersgrense 65 år til stilling med aldersgrense 70 år, skal aldersgrensen på 65 år legges til grunn i inntil 10 år dersom vedkommende ville hatt rett til alderspensjon etter den tidligere aldersgrensen. Man må ha hatt stilling med lavere aldersgrense i minst 15 år.

Logg deg inn hos din pensjonsordning for å se hvilken særaldersgrense du er registrert med.