Vårt politiske arbeid

En illustrasjon av to sykepleiere foran rådhuset som snakker med ordføreren.

Viktige saker vi jobber med

Sykepleierne er nøkkelen til en bærekraftig helsetjeneste med god kvalitet. Riktig kompetanse må brukes på riktig sted. Sykepleierledere skal ha beslutningsmyndighet og rammevilkår for å kunne utøve faglig og administrativ ledelse. Da sikrer vi likeverdig og god tilgang til helsetjenester i hele landet.

God kvalitet på sykepleierutdanningen er avgjørende for å sikre kvalitet, pasientsikkerhet og kunnskapsbaserte tjenester. Sykepleierutdanningen må følge utviklingen i helse- og omsorgstjenestene, og legge til rette for livslang læring.

Den store sykepleiermangelen i Norge utfordrer både pasientsikkerhet og målet om et likeverdig helsetilbud i hele landet. For å dekke pasientenes og samfunnets behov må sykepleiere ha attraktive lønns- og arbeidsvilkår. Dette vil sikre rekruttering, mobilisere arbeidskraftreserven, og gjøre at helsetjenesten beholder kvalifisert personale. Sykepleiere må derfor tilbys heltidsstillinger, helsefremmende arbeidstidsordninger og konkurransedyktig lønn.

Vi trenger politisk samling om et sykepleierløft, med klare politiske mål, tiltak og visjoner for å skape trygghet for vår felles helsetjeneste i årene som kommer.

Politiske dokumenter

Veier videre