Enighet om pensjonistlønn i kommunene og ved sykehusene

Sykehjem

Illustrasjonsfoto fra sykehjem. Foto: John Nordahl

Det er etter forhandlinger mellom arbeidsgiverorganisasjonen KS og arbeidstakerorganisasjonene Unio, LO, YS og Akademikerne, partene har blitt enige om pensjonsordninger for perioden 1. januar 2024 til 31. desember 2025.

Forhøyet pensjonistlønn ved rekrutteringsutfordringer – nå også i Spekter

Fra 1 mars gjelder avtale om forhøyet pensjonistlønn inntil 93 % av stillingens sentralt fastsatte minstelønn ved full ansiennitet også i Spekter område 10. 11 og 13, (protokoll). Resultatet er tilnærmet likt KS-området.

Hvordan skal enigheten forstås?

Partene har blant annet avtalt at kommuner og fylkeskommuner kan tilby pensjonister et tillegg til pensjonistlønn ved rekrutteringsutfordringer. Ordinær timesats er kr. 245,- pr. time (gjeldende fra 01.01.24).

Mange kommuner sliter med å rekruttere arbeidskraft, da kanskje spesielt sykepleiere. Til nå har pensjonerte sykepleiere kunnet jobbe for «pensjonistlønn», der de tjener langt under den timelønnen de hadde før de ble pensjonert. Etter forhandlinger om ny særavtale om pensjon i KS-området, blir det fra nyttår mulighet for differensiert sats avhengig av stillingens garantilønn:

Dersom det er rekrutteringsutfordringer, kan kommunen/fylkeskommunen tilby høyere pensjonistlønnssats på inntil 93 prosent av stillingens garantilønn (16 årstrinnet).

Fra 01.01.24 blir ny bestemmelse om pensjonistlønn i KS-området i SGS 2020 slik (endringene uthevet):

"§ 3-2 Avlønning av alderspensjonister
Alderspensjonister født 1962 eller tidligere kan engasjeres på pensjonistvilkår herunder AFP-pensjonister som mottar AFP etter pensjonsordningens ordinære regler jf. Avtalefestet pensjon kapittel 1 § 5, tredje ledd. Ordningen gjelder ikke AFP-pensjonister, jf. Avtalefestet pensjon kapittel 1, § 5 første og annet ledd (folketrygdberegnet AFP)
.

Timelønn per faktisk arbeidet time skal tilsvare timelønn fastsatt for tilsatte på pensjonistvilkår i staten. Ved rekrutteringsutfordringer kan det til alderspensjonister tilbys tillegg i pensjonistlønnssatsen inntil en samlet kompensasjon på 93 prosent av stillingens garantilønn ved 16 års ansiennitet per 1. januar. Til alderspensjonister i stilling uten garantilønn, kan samlet kompensasjon utgjøre inntil 93 prosent av garantilønn for stilling med krav om 3-årig U/H-utdanning ved 16 års ansiennitet. Utover dette utbetales lørdags- og søndagstillegg, helge- og høytidstillegg og kvelds- og nattillegg slik det framgår av kapittel 1, § 5 i Hovedtariffavtalen.

Personer som er engasjert etter denne bestemmelsen beholder pensjonen uforandret og skal ikke meldes inn i pensjonsordningen (TPO)."

  • Det er stillingen du skal jobbe i sin garantilønn, ikke den du er pensjonert fra.
  • Om det foreligger rekrutteringsutfordringer, vurderes lokalt.
  • Pensjonistlønn kan ikke være en fast avtale, men er ment for sporadisk arbeid typisk ekstravakter med videre.
  • Det er likevel ingen grense for hvor mange timer man kan jobbe på pensjonistlønn.
  • Ordningen gjelder alderspensjonister, ikke AFP-pensjonister, hvor toleransebeløpet er kr 30.000 kroner. Toleransebeløpet blir fra nyttår endret til 0,26G i samme avtale.

For pensjonerte sykepleiere som før pensjonering var lønnet langt over garantilønn, vil heller ikke ny pensjonistlønnssats være attraktivt. NSF vil derfor fortsatt arbeide for at inntil 20 prosent stilling skal holdes utenfor pensjonsordningen. Dette bestemmes av Stortinget og ventes avklart våren 2024.

Etter det NSF erfarer vil lovendringen om opphevelse av minstegrense (20% stilling) for innmelding i pensjonsordningen for sykepleiere tidligst tre i kraft 1 januar 2025. Dette betyr at pensjonerte sykepleiere som arbeider 19,9% stilling kan gjøre dette frem til 1 januar 2025 uten å bli gjeninnmeldt i pensjonsordningen.