Forskningsstudie om langvakter

Hode, mennesker, tankehjul

Foto: Yay images

NSF er (sammen med Delta og Fagforbundet) samarbeidspartner med arbeidsforskningsinstituttet AFI om en studie som ser på komprimerte arbeidstidsordninger – altså langvakter. Her kan dere lese mer om studien: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/compressed

Målet er å se på konsekvensene av turnusløsninger i den kommunale helse- og omsorgssektoren, og spesielt komprimerte arbeidstidsløsninger. Studien skal pågå til 2027. Planen er å koble funnene til registerdata. Så langt finner de positive resultater av langvakter, men siden dette er en studie som skal gå over år, blir det spennende å følge utviklingen.

Studien inneholder flere arbeidspakker:

  • Litteraturgjennomgang – gjennomført
  • Virksomhetsundersøkelse – gjennomført 2022.
  • Kvalitative intervjuer – gjennomført våren 2022.
  • Spørreundersøkelse – gjennomført i 2023 til medlemmer i NSF, Fagforbundet og Delta. Planen er å gjenta denne undersøkelsen.
  • Dagbokstudie – under planlegging. Skal følge enkeltansatte som jobber turnus med langvakter.

Et av funnene deres fra litteraturgjennomgangen er at det meste av forskningen som allerede finnes ikke skiller mellom de som jobber langvakter innenfor normalarbeidstid og de som jobber veldig mye mer. Dette kommenterer AFI i denne nettsaken:

https://www.oslomet.no/om/nyheter/sterk-auke-langvakter

I nyhetsartikkelen og nyhetsbrevet, presenteres resultater fra virksomhetsundersøkelsen. AFI og Frisch-senteret samarbeidet om denne undersøkelsen, der et spørreskjema ble sendt til virksomhetsledere i KS-området.

Kvalitative intervjuer er gjort med 39 ansatte, fordelt på 6 sykehjem. 4 av de hadde langvaktsordning, mens to hadde avsluttet ordning med langvakter.

Spørreundersøkelsen som ble gjennomført fikk svar fra 6548 turnusarbeidere som jobber i kommunal helse- og omsorg. 85% av disse ga tillatelse til å koble svar opp mot registerdata.

AFI jobber med å publisere artikler med funn både fra intervjuene og fra spørreundersøkelsen.