Ny avtale om pensjon for særaldersgrense

Lill Sverresdatter Larsen (NSF), Ragnhild Lied (Unio) og Unn Alma Skatvold (PF).

I forhandlingene deltok blant annet Lill Sverresdatter Larsen (NSF), Ragnhild Lied (Unio) og Unn Alma Skatvold (PF).

Det har vært viktig for NSF å sikre at våre medlemmer med ekstra stor belastning, fortsatt får muligheten til å kunne gå av med pensjon tidligere. Avtalen er inngått etter forhandlinger mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet, KS, Spekter og Unio, LO, YS, Akademikerne.

Gjennom forhandlingene har NSF oppnådd bedre rettigheter for de med særaldersgrense, enn det som lå til grunn i 2018-avtalen og den midlertidige ordningen for særalderspensjon fra 2020.

– Det har vært viktig for oss å sikre en ordning som gjør at sykepleiere, som står i et yrke med stor belastning har særaldersgrense. Vi har i forhandlingene jobbet for at våre medlemmer fortsatt kan gå av tidligere enn andre grupper, sier Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbun

Tidligere reglement om 85-årsregelen har regjeringen fjernet, så dette har ikke vært en del av forhandlingene. Forhandlingene omhandlet pensjonsvilkårene til sykepleiere født i 1963 eller senere, og andre yrker som har særalderspensjon slik som politi, forsvar og brannpersonell.

Mange runder

Helt fra pensjonsavtalen i 2018 har forskjellige regjeringer og partene forsøkt å tilpasse pensjonsreglene for de med særaldersgrense. Første gang var i forbindelse med pensjonsavtalen i 2018, runde to startet høsten 2019 med brudd i februar 2020, og tredje runde startet før sommeren og ble avsluttet i dag.

– Den store belastningen sykepleiere står i begrunner retten til å kunne gå tidligere ut av yrkeslivet, sier Sverresdatter Larsen.

Avtalen har en sikringsbestemmelse for de som er født i 1963 og 1964. Disse kan velge å ta ut tidligpensjon på 66 % fram til 67 år som i dag. For de som står i stilling etter aldersgrensen innebærer avtalen avkorting av særalderspåslaget. Disse vil imidlertid få økt opptjening i folketrygd, ny livsvarig AFP og tjenestepensjon.

Klare forventninger

Det har vært en midlertidig ordning for særalderspensjon i en lengre periode. Det var nå viktig å sikre et livsvarig særalderspåslag for fremtiden.

– Men løsningen vil medføre store krav til arbeidsgivere og myndigheter om mer tilrettelegging og innsats for HMS fremover, avslutter Sverresdatter Larsen.