Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Forebyggende og helsefremmende tiltak må bygge på det vi vet påvirker arbeidsmiljøet og gir effekt. Solveig Osborg Ose hevder i boken HMS i offentlig sektor at HMS-arbeidet ikke er rettet inn mot de arbeidsmiljøfaktorene som fører til sykefravær og frafall.

Velferdsgoder og sosiale tiltak er bra som et tillegg, men erstatter ikke det systematiske forebyggende og helsefremmende arbeidsmiljøarbeidet.

Å arbeide målrettet med det forebyggende arbeidsmiljø for å hindre sykefravær og frafall fra arbeidslivet er helt nødvendig for å opprettholde velferdssamfunnet vårt. Avtalen om inkluderende arbeidsliv og pensjonsreformen speiler dette.

Oslo Economics har i en rapport beregnet at de samfunnsmessige kostnadene av et ikke-optimalt arbeidsmiljø er 75 milliarder kroner. Av disse er de økonomiske kostnadene for virksomhetene beregnet til 30 milliarder pr. år. I tillegg kommer tap av helse, økonomi og livskvalitet for individet.

Vårt politiske arbeid

Vi krever at det forebyggende og helsefremmende arbeidsmiljøarbeidet i helsesektoren bidrar til en reell mulighet for et lengre yrkesliv for sykepleiere. Tiltakene må være kunnskapsbaserte, og arbeidsbetingelsene må legge til rette for at sykepleiere skal kunne jobbe i hel stilling til aldersgrensen.