Arbeidsgivers meldeplikt for covid-19 som yrkessykdom

Norsk Sykepleierforbunds logo

Fra bestemmelsens første ledd hitsettes følgende:

«Arbeidsgivere, rektorer, forlegningssjefer og andre i tilsvarende stilling plikter snarest å sende skademelding til Arbeids- og velferdsetaten1 når en arbeidstaker, elev, student, tjenestepliktig i Forsvaret osv. blir påført en skade eller sykdom som kan gi rett til yrkesskadedekning»

Arbeidsgiver er pliktig til å melde om yrkessykdom med bl.a. covid-19, som kan gi rett til yrkesskadeerstatning. Det er opp til NAV å ta stilling til hvorvidt vilkårene for yrkessykdom og yrkesskade er oppfylt etter folketrygdloven § 13-4. Dette i likhet med rettighetene under yrkesskadeforsikringsloven som forsikringsselskapene vurderer.

Meldingsrutinene for yrkessykdom og yrkesskade er ikke slik at arbeidsgiveren først skal «kvalitetssikre» eller foreta en sannsynlighetsvurdering hvorvidt den aktuelle skaden eller sykdommen er i sammenheng med påvirkningen eller ikke. Arbeidsgiver er forpliktet til å melde om mulige yrkessykdommer uten at det foreligger endelig konklusjon i så måte. Det er henholdsvis NAV og forsikringsselskapene som skal ta endelig stilling til det bevismessige i hvert enkelt tilfelle.

Hva gjelder smitte i arbeid, og herunder covid-19, vil det som regel være vanskelig å plukke ut ett konkret smittetilfelle, eller en konkret pasient, som kilden. Regelverket for yrkessykdom tar hensyn til dette ved å gi rettigheter for eksempelvis sykepleiere som jobber på risikoutsatt arbeidsplass, her særskilt smitteutsatte miljøer. Det er således ikke opp til arbeidsgiver å ikle seg rollen som «dommer» med hensyn til om smitten er pådratt på arbeidsplass eller ikke. Plikten til å melde inn sykdomstilfellet til NAV vil ligge hos arbeidsgiver, uavhengig av hvorvidt det gis rett til yrkesskadeerstatning eller ikke.

Brudd på meldingsrutinene vil kunne medføre store konsekvenser for den enkelte sykepleier. Det er ett års meldefrist. Hovedregelen etter folketrygdloven er at yrkesskade og yrkessykdom som meldes inn etter fristen, vil ikke gis rett til vurdering av yrkesskade og yrkessykdom.

Les mer om covid-19-problematikk i yrkessammenheng.